LỘ TRÌNH KHÓA HỌC PIANO ONLINE LCM (GRADE 1-2)

   GRADE 1

  Bài  

    Nội dung bài học

    1

  Gam Đô trưởng (C major) – Trang 4

    2

  Gam Sol trưởng (G major) – Trang 4

    3

  Gam Rê trưởng và Gam Fa trưởng (D major & F major) – Trang 5

    4

  Gam La thứ hòa thanh (A harmonic minor)  – Trang 5

  Gam La thứ giai điệu (A melodic minor) – Trang 5

   Hợp âm rải của Gam La thứ (Broken chord – A minor) – Trang 8 

    5

   Gam Rê thứ hòa thanh (D harmonic minor) – Trang 5

   Gam Rê thứ giai điệu (D melodic minor) – Trang 6

   Hợp âm rải Gam Rê thứ (Arpeggios – D minor) – Trang 8 

    6

  Technical Work – Study: The Wind – Chee-Hwa Tan 

    7

  Performance List A: Minuet in G – Wolfgang Amadeus Mozart

    8

  Performance List A: Allegretto – Anton Diabelli

    9

  Performance List A: Andante – Thomas Attwood

   10

  Performance List B: The flying trunk – Yvonne Adair

   11

  Performance List B: Quasi adagio – Béla Bartók

   12

  Performance List B: Flying above the cloud – Alan Bullard

   13

  Performance List C: Baby Bouncer – Pam Wedgwood

   14

  Performance List C: Jazz! Goes the Weasel – Rebekah Maxner

   15

  Performance List C: Rhyme Time – Elissa Milne (phần 1)

   16

  Performance List C: Rhyme Time – Elissa Milne (phần 2)

 

    GRADE 2

  Bài

     Nội dung bài học

   17    

  Luyện tập 5 loại Gam – Trang 4,5

  Sol trưởng – G major, Rê trưởng – D major, La trưởng – A major, Mi  trưởng – E major, Fa trưởng – F major

   18

  Luyện tập 6 loại Gam – Trang 5,6 

  La thứ hòa thanh – A harmonic minor

  La thứ giai điệu – A melodic minor

  Mi thứ hòa thanh – E harmonic minor 

  Mi thứ giai điệu – E melodic minor 

  Rê thứ hòa thanh – D harmonic minor

  Rê thứ giai điệu – D melodic minor

  19

  Luyện tập 3 Gam – Trang 7

  Gam Đô trưởng – C major

  Gam Sol trưởng – G major

  Chromatic bắt đầu bằng nốt Rê (Beginning on D)

   20

  Luyện tập Gam rải: Đô trưởng, La thứ, Fa trưởng, Rê thứ (Trang 8,9)

  Cặp gam Đô trưởng – La thứ (Trang 9)

   21

  Technical Work – Study: Witches and Wizards – Christine Donkin

   22

  Performance List A: Minuet in G minor – Christian Petzold (phần 1)

   23

  Performance List A: Minuet in G minor – Christian Petzold (phần 2)

   24

  Performance List A: Fanfare – Françoise Couperin

   25

  Performance List A: Courtly Dance – Margery McHale

   26

  Performance List B: A Little Song – Dmitry Kabalevsky

   27

  Performance List B: The Lonely Traveller – Evelyn Glennie

   28

  Performance List B: Watermark – Louise Chamberlain

   29

  Performance List C: The Somersault King – Mike Schoenmehl

   30

  Performance List C: Homework Blues – Pam Wedgwood

   31 

  Performance List C: Celebration – Anne Crosby Gaudet

 

TÁC PHẨM BỔ SUNG

   Bài

    Nội dung bài học

    32

  Tác phẩm bổ sung: Song without words

    33

  Tác phẩm bổ sung: Scarborough Fair

    34

  Tác phẩm bổ sung: Square-O

    35

  Tác phẩm bổ sung: In the Hall of the Mountain Bear

    36

  Tác phẩm bổ sung: Faraway

    37

  Tác phẩm bổ sung: Sad at Heart

    38

  Tác phẩm bổ sung: Scherzo in F

    39

  Tác phẩm bổ sung: Minuet in A

    40

  Tác phẩm bổ sung: The Music Box